��������������� ���������� Jcb

��������� �� ���� ���� ��������������� ���������� Jcb ������������ ����� ��������� ��������� �������� � ���������� �������. � �������� ���������� � ������������ ������ ������ � ������� ������� ��������-������������� ���������� ����� ��������� ������������� ����������. ������ ������� ������ �� �������� �������� ���� ����������� ��� �����������. �� ����������, �������� ������ ������������ �������� ������ ��������, ����� ����� �������� ���������:

 • ��������������� �������� ���������� ������, ������� ��������������� ����� ������������ ������������� � ������� ��������;
 • ������ ������������ ����� ����������� � ��������� ������������ �� ���������� � ��� ������ ����������;
 • ������������ ��������������� �������� ������� ��������� ����������� (������� �������, ����, �����������, ������� ������������ �������);
 • ����������� ���������� ��������� ����� ��� ����� � ����������� ��������� �������� ����, ��� ����� ��������� ����������� �������� ������ �������������;
 • ����������������� ������������� ������� ��������� ������� LMI � ��� ���������� ����������� � ������ ���������� (� ��� �����, � ����������) ������� ������������ � �������� ��������������� ������ ���������.

������� ��������� ���, ������� ������������� ����� ���������� ����������� �����������, ����� ���� ������ � ����������� ����������� ���� � �������� ����� ������������� ������������. ��������-����������� ����, ������� �������� ��������� ������������� �������, ������ �� �� ����� ������������, ��� ����������� ����������� �������.

��������������������� � ��� ���� ����������� ����������� ������� ������������ ����. ������������� �������� ������������, ������� ��� ����� ���������������, ����������� ��������� ����� ������������ ������� �� ���. �������� ����, ��� ���� ���� ���������� �������� ������ �� ������������������. � ������� �� ���������, �����������. ���������� �� ������� ���������������� ���� � ������������� �������� ����������� ������. ����� ������, ������ ������� ������ ���, ��� ��� �����. ��� ���� ��� ��������� ���, ��� �� ��� ��������� � ������������ �������.

��������� � ���� �������

����������� ��������������, �������� �������� ��������������� ��������� Jcb 531 70, ���������� ����������� ��� ������� ����� �������������, ������� �������� ����� ������� �������������������, ����������, ����������� � ������������ �����������. ����������� �� ��� ����� ��������:

 • ������ ������� (������������) � 7 �;
 • ���������������� (������������) � 3,1 �;
 • ����� ������ (������������) � 3700 ��, ��� ���� ���������������� �� ����� ������ ���������� 1,25 �;
 • �������� ��������� � 63 ��� ��� 84,5 �. �. (����������� ����� ���� ��������� �� 74,2 ��� ��� 100 �. �.).

������ ������, ������� ����� ����������� ��������� � ��� ��������������� ��������� Jcb 535. ������ � ��������� ����� ��� �������� � ���� ������������: V125 � V140. ������� ����� ���� �� ��� �� � �����. ������ ����� �� ����������� ��������. ��-������, ������ ����������� ��������������� ����� �������� ������������ ������� �������: 12280 �� ������ 13780 � V140. �������� ����� � ������������ ����� ������. ��� ������ ����������� �� ���������� 8,06 �����, ��� ������ � 9,6. �������, ������� ����������� � � �������� ���������� ���������������� �� ������������ ������. � 125-�� ����������� �� ���������� 1,115 �����, � 140-�� � 1,25. ��������� �� ��������� ���������:

 • ���������������� (������������) � 3,5 �����;
 • �������� �������� �������� � 85 �. �. ��� 63 ���.

������ ������, ����������� ����������������� ��������� ��������� ��������� 100 �. �. (74,2 ���).


�� ������ �������� ����������� �� ������ �����, ����� ������� �������������� ����:
YandexGoogleVKMail.ruTwitterFacebookOdnoklassniki
�������� ����������� ��� �����:

���� ���:
���� �����:

�����������:
������� �������: *
captcha
��������

������ ������ �����������

��������������� ���������� Bobcat

�����������, �������������� � ����������� �����������, ������� ��������� ��������� �������� ��� ��������� ��� ������������� ���������, ������������� � ������ �� ������.

��������������� ���������� Caterpillar

� ������ ������� ��� ������ � ������� ����� ������ ���������� ���������. ������������� ������� ����������� �� ���������� �����: ���������� ������ ����� ����� ����������.

��������������� ���������� Dieci

���� �� �������� ����������� ���������, ����� �������� ���� ��������� ����������� ����. ����������� ������������ �� ���������� ������ �� �������� ������� ����������.